Qayamat ki Nishaniyan

Qayamat ki Nishanian : Qurano Sunnat ki Roshni me

Qayamat ki Nishanian Quran aur Hadees ki roshni mein
 1. Hazrat Umar (R.A) Fitno ke Aagey Darwaza hain
 2. Mashriq se Shaitan ka Seengh Namudar hoga
 3. Qayamat se pehle khoob khoonraizi hoga
 4. Muslaman aapas me Qatal-o-Gharat karenge
 5. Khuwarij ka zahoor
 6. Maal aur Khazane ba’qasarat Hasil honge
 7. Bait ul Maqdas ki Fatah
 8. Taoon (plague) ki waba phailegi
 9. Imandari kum aur khayanat bharpoor hogi
 10. Zabir o Zalim Hukmaran honge
 1. Aurtein kapdey pahen’ne ke bawjood barhana (Nangi) hongi
 2. Ilm ka khatma aur jahalat mein izafa ho jaye ga
 3. Zina aam ho jayega
 4. Sharab halal Samjhi jayegi
 5. Mausiqui — Gana bajana aam ho jayega
 6. Rishtadari todi jayegi aur hamsaye bure honge
 7. Log Ajnabi ban jayenge
 8. Jhoot Qasrat se bola jayega
 9. Jhooti gawahi di jayegi
 10. Bad’Amli phail jayegi
 1. Ummat e Muslima Shirk me mubtala ho jayegi
 2. Ummat e Muslima ki Auratein Shirk mein ziada mubtala hongi.
 3. Masajid me Zaib o Zeenat aur fakhar o Mubahaat kiya jayega
 4. Sood aur Haram Maal ba’qasrat khaya jayega
 5. Karobar me Aurtien bhi Shareek hongi
 6. Baalo ko rangne Siyah khizab (black colour) istamaal kiya jayega
 7. Quraish ka khatma ho jayega
 8. Kufaar(Yahudo Nasara) ki taqleed
 9. Zalzaley bakasrat aaya karenge
 10. Soortien maskh hongi aur log Zameen me dhansaye jayengey
 11. Dil ka daura (Heart Attack) bakasrat hoga
 12. Salam sirf maroof logon ko kiya jayega
 13. Quran ko bheek mangney ka zariya bana liya jayega
 1. Na ahal Ohdey sambhal lengey
 2. Ghareeb ameer ho jayenge
 3. Aasman ko cchune wali imartein banane me muqabley honge
 4. Qartas o qalam (nashar o ashaat) ka zahoor
 5. Aqal parast ustad ban jayengey
 6. Zamana qareeb (mukhtasar) ho jayega
 7. Bazar qareeb qareeb hongey
 8. Naukrani Apne Malik ko janam degi
 9. Duniya se Muhabbat aur Mout se Nafrat hogi
 10. Nek Log madoom(faut) ho jayenge
 11. Deen ajnabi ho jayega
 1. Barish bakasrat hogi magar khaimey mehfooz rahiengey
 2. Barish bakasrat hogi magar paidawar nahi hogi
 3. Qustuntniya (istanbul) ki fatah
 4. Rooma (Italy) fatah hoga
 5. Kuffar Muslmaano par toot padengey
 6. Har Ghar me Fitna dakhil ho jayega
 7. Isaion se mil kar Musalman tisre dushman se ladenge phir Isaion aur Musalmano me jung e azeem hogi
 8. Roomi​​ Kasrat e tadaad me badh jayenge
 9. Darya e faraat se soney ka pahaad namudar hoga
 10. Mard kum aur Aurtein Jyada ho jayengi
 11. Misr, Shaam aur Iraq apne paimaney aur khazaney rok lengey
 1. Baitullah par charhai kerne wala lashker zameen me dhans jayega
 2. Ek Qahtaani hukmaran hoga
 3. Ek Jhajah naami Badshah hoga
 4. Haiwanat o jamadaat insan se humkalam hongey
 5. Shajar o Hajar pookar utheinge
 6. Momin ka har khwab saccha hoga
 7. Madina wiraan ho jayega
 8. Arab ke dasht o sehra baghaat me badal jayenge
 9. Qayamat ki 10 Badi Badi Nishaniyan
 10. Qayamat ki Alamaat e Kubra ka tasalsul
 11. Imam Mehdi (A.S.) ka zuhoor
 1. Dajjal ka khurooz Qayamat ki 10 badi nishaniyon me se hoga
 2. Maseeh Dajjal tamaam Dajjalon aur kazabon ka sardar hoga
 3. Dajjal badey Ghusse se khurooj karega
 4. Dajjal ki Shakal o Soorat
 5. Kya Dajjal Aadmi hoga?
 6. Kya Dajjal Zinda hai?
 7. Kya Nabi Kareem (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne dajjal ko dekha tha?
 8. Dajjal ki Shobde Baazian
 9. Dajjal Duniya ka sab se bada Fitna
 10. Dajjal ki Jannat aur Jahannum
 11. Dajjal se bachney ke liye log pahadon par panah lenge
 12. Dajjal mashriq ki taraf khurasan se niklega
 1. Dajjal Khudaai ka dawa karega
 2. Dajjal se bachane ka tareeqa
 3. Dajjal ki bebasi ka nazara
 4. Apne mathey par likha Kafir (Kaaf, Faa, Raa) na mita sakega
 5. Dajjal ki dono Aankhien ayebdaar hongi
 6. Makkah aur Madina me dakhil nahi ho sakega
 7. Qatal nahi kar payega
 8. Dajjal sacchey aur mukhlis musalman ko nuqsan nahi pohancha sakega
 9. Dajjal ke Fitney se Allah ki panah
 10. Bargah e ilahi mein Dajjal ki hasiyat ‘parkaah’ barabar bhi nahi
 11. Dajjal kitne din zameen par firega
 1. Dajjal baitullah aur baitul maqdas mein dakhil nahi ho sakta
 2. Dajjal ke liye sab se sakht log koun se sabit hongey?
 3. Dajjal aur is ke lashker ki halaqat
 4. Khuruj-e-Dajjal ke baare me Aham Nasihatein
 5. Isa Alaihi Salam ka Nuzool
 6. Nuzool Isa Alaihe Salam Quran majeed ki roshni me
 7. Nuzool Maseeh Alaihe Salam Aahadees ki roshni me
 8. Sifat o muqaam e Nazool e Isa Alaihe Salam
 9. Waqt Nazool Isa Alaihe Salam
 10. Alamaat e Isa Alaihi Salam
 1. Hazrat Isa Alaihe Salam Hajj aur Umrah karenge
 2. Isa Alaihi Salam ke Naam RasoolAllah Salallahu Alaihi Sallam ka Paigam
 3. Isa Alaihi Salam aur Aman o Amaan
 4. Isa Alaihi Salam kitna arsa zameen per rahenge
 5. Hazrat Isa Aaihe Salam ki wafaat aur tajheez o takfeen
 6. Yajooj o Majooj
 7. Yajooj o Majooj Quran majeed ki roshni mein
 8. Yajooj Majooj aahadees ki roshni mein
 9. Yajooj Majooj ki masroofiyat
 10. Yajooj Majooj ka khurooj
 11. Yajooj Majooj ka fitna fasaad
 12. Deewaar e Zulqurnain me Suraakh
 13. Yajooj Majooj ki Shakal o Soorat
 14. Yajooj Majooj ki Kasrat
 15. Yajooj Majooj ki Halakat
 1. Mashriq, Maghrib aur jazeera tul Arab mein zameen ka phatna
 2. Har taraf dhuwan chaa jayega
 3. Sooraj maghrib se taloo hoga
 4. Daaba tul arz
 5. Har Momin Bande ki rooh qabaz kar li jayegi
 6. Fir​​ Maidaine Hashr​​ Qayam hoga.

--

--

Spiritual Blogger

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store